پس هر قدر به معنا و مفهوم عفت بیشتر بپردازیم، بحث جامع تر و زیباتر می شود . حجاب زن حق الله است . این گونه نیست که زن بگوید : من می خواهم حجابم را کم بگیرم و یا مردی بگوید : من راضی هستم همسرم حجابش را کم بگیرد یا مختصر آرایشی داشته باشد . هر قدر جامعه زنان افت کند ، حجاب به صورت کمرنگ مطرح شود ، چادرهای نازک و رنگی مطرح شود ، ارزش ما و قرآن ما ضربه خواهد خورد . سرکار خانم دکتر جلالی: مسأله حجاب ، مسأله بسیار مهمی است و می توان گفت سؤال برانگیزترین مطلب میان مسلمانان و غیر مسلمانان است . برای خانم ها گاهی تداعی می شود که حجاب محرومیت و ظلم است و الان در جهان همین گونه مطرح می شود، حتی گاهی برای ما نیز سؤال پیش می آید!!!!!

نویسنده : ; ساعت 3:18 روز پنج شنبه نوزدهم خرداد 1390
دسته بندی :حجاب